Infosüsteemide kirjeldamine RIHAs

Milliseid infosüsteeme on vaja RIHAsse kirja panna?

RIHAsse pannakse kirja riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemid, mis asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.

Lisaks toimub RIHA kaudu ka X-tee alamsüsteemide registreerimine.

Kuidas saan RIHAsse infosüsteemi kirja panna?

 • Logi RIHAsse sisse
 • Vali esilehelt Infosüsteemi haldamine plokist alustan või liigu otse Minu infosüsteemid vaatesse
 • Vali lehe alaosas Lisa uus
 • Sisesta infosüsteemi esialgsed andmed ja vajuta salvesta
  • Luuakse uus infosüsteemi sinu täidetud andmetega
 • Muuda infosüsteemi üldandmeid, dokumentatsiooni, lisa andmete kirjeldus ja märgi ka kontaktid
 • Kõiki andmeid on võimalik hiljem ka muuta

Milline tähendus on RIHA väljadel?

Infosüsteemide detailvaates on mitmeid välju, millel on oma tähendus. Infosüsteemi andmed jagunevad plokkideks, et tekitada parem struktureeritus. Rohkem infot RIHAs kirjeldamisest leiab RIHA koolitusmaterjalide lehelt.

Infosüsteemi üldandmed

Üldandmete plokk on struktureeritud, et anda kiire ülevaade infosüsteemi andmetest:

 • Infosüsteemi nimi
  • Infosüsteemi täispikk nimi (näiteks määrusest tulenev nimi).
 • Infosüsteemi lühinimi
  • lühinime kasutatakse selleks, et infosüsteemi suupärasemalt nimetada. Lisaks on X-tee alamsüsteemide puhul see otseseks viiteks, millisel kujul on alamsüsteem X-teel kättesaadav. Lühinimi võib sisaldada ainult ladina tähti (mitte täpitähti), numbreid, punkti ja miinusmärki
 • Infosüsteemi staatus
  • Reaalne staatus infosüsteemi olekust - kas see on kasutusel, alles asutamisel või juba lõpetatud
 • Infosüsteemi arendamise staatus
  • Näitab, kas tegemist on aktiivselt arendatava süsteemiga või mitte. Aktiivses arenduses olevad infosüsteemidele tulevad juurde lisandused ja muudatused, seetõttu võivad ka RIHAs olevad andmed lähiajal muutuda.
 • Eesmärk
  • Kõik riigi infosüsteemid luuakse mingil eesmärgil, et teatud tulemust saavutada. Näiteks vähendada bürokraatiat, kiirendada teatud protsesse jne. Infosüsteemi eesmärgi väli annab just sellest teada.
 • Infosüsteemi märksõnad
  • Võimaldab kiiret ülevaadet, millisesse valdkonda infosüsteem kuulub või millist tüüpi infosüsteemiga on tegu. Võimaldab sarnaseid infosüsteeme koondada ning kiirelt leida.
 • Omanik
  • Infosüsteemi vastutav töötleja, kes hoolitseb selle eest, et infosüsteemi kirjeldus oleks RIHAs aja- ja asjakohane.
 • Avalik kasutajaliides
  • Juhul kui infosüsteemil on avalik kasutajaliides, siis on võimalik lisatud lingilt seda vaadata.
 • X-tee staatus
  • Näitab, kas infosüsteem on X-teel: tarbib teenuseid ja/või pakub teenuseid X-teel.
 • Andmete uuendamise kuupäev
  • Näitab kuupäevaliselt, millal viimati infosüsteemi üldkirjeldust, andmeid, dokumente, õigusakte või kontakte muudeti. Kui infosüsteemi on muudetud hiljuti, siis on suurem tõenäosus, et RIHAs olevad andmed on ajakohased.

Hindajate tagasiside

Hindajate tagasiside plokk koondab endas infosüsteemi aktiivseid kui ka juba lahendatud probleeme. Kõik riigi infosüsteemi kuuluvad süsteemid peavad läbima enne asutamist, kasutusele võttu, andmekoosseisu muutmist või lõpetamist kooskõlastamise, et kontrollida nende vastavust nõuetele. Kooskõlastamise käigus vaatavad erinevad asutused infosüsteemi andmed üle. Juhul kui infosüsteem teatud nõuetele ei vasta, siis lisatakse neile tagasisideks probleemid, mis vajavad lahendamist.

Kui infosüsteemil on aktiivseid probleeme, siis ei ole see kasutamiseks lubatud.

Andmed

Andmete plokk sisaldab infot, milliseid andmeid infosüsteem (andmekogu) enda sees kogub ja haldab. Infosüsteemi andmed jagunevad põhiandmeteks ja lisaandmeteks. Põhiandmed on infosüsteemi unikaalsed andmed, mille kogumine just selles infosüsteemis on seadusega sätestatud ning teised infosüsteemid enam samu andmeid koguda ei tohi. Infosüsteemi põhiandmeid pakutakse teistele kasutamiseks üle X-tee. Infosüsteemi lisaandmed on kõik erinevad andmeväljad, mis infosüsteemi töötamiseks on vajalik, sh muudest infosüsteemidest saadud andmed.

RIHAs on jagatud andmed samuti kaheks:

 • Infosüsteemi kogutavad põhiandmed
  • Kuni 10 objektina kirjeldatult, milliseid põhiandmeid infosüsteemis kogutakse. Annab kiire ülevaate, milliseid andmeid on võimalik infosüsteemist saada.
 • Detailne andmekoosseis
  • Faili kujul infosüsteemi täielik andmeobjektide koosseis, mis sisaldab nii põhiandmeid kui ka lisaandmeid. Lisaks on detailses andmekoosseisus ka näha, millisest infosüsteemist lisaandmeid saadakse.

Dokumentatsioon

Dokumentatsiooni alla pannakse kirja infosüsteemi

 • tehniline kirjeldus
 • arhitektuuridokument
 • kasutatavad klassifikaatorid, viidetena vanas RIHAs kirjeldatud klassifikaatoritele (nt Kasutatav klassifikaator: EHAK 2018v2)
 • muud teistele jagamiseks mõeldud dokumendid nagu liidestumise juhend, teenuste kirjeldus, kasutusjuhendid

Õigusaktid

Infosüsteemi reguleerivad õigusaktid nagu

 • põhimäärus
 • seadused
 • käskkirjad
 • direktiivid

Turvalisus

Turvalisuse osas on oluline märkida:

 • kas rakendatakse turvameetmeid
 • millist standardit kasutatakse (nt ISKE)
 • ISKE puhul infovarale määratud käideldavuse, tervikluse, konfidentsiaalsuse turvaosaklassid
 • kas ISKE rakendamine on auditeeritud ja viimase auditi kuupäev ning hinnang (see info on nähtav ainult infosüsteemi kirjeldajale ja hindajatele)

Kontaktid

Infosüsteemi haldavate ja arendavate isikute kontaktid, kellele on võimalik täpsemaid küsimusi esitada. Kontaktid on nähtavad vaid sisselogitud kasutajatele

Seosed süsteemidega

Kui infosüsteem kasutab andmevahetuseks X-teed, märgi tema X-tee alamsüsteemid alaminfosüsteemideks. Kui kasutad standardlahendust, lisa selle nimetus ja vali seose tüübiks kasutatav standardlahendus.

Mitmest alaminfosüsteemist koosneva infosüsteemi kirjeldamisel lisa ka seosed nende alaminfosüsteemidga. Alaminfosüsteemi kirjeldamisel lisa seos tema üleminfosüsteemiga.